Udruženje Youth for Impact, uz podršku USAID Projekta za konkurentu privredu, raspisalo je konkurs za studente i diplomce tehnoloških, poljoprivrednih, mašinskih, ekonomskih i fakulteta organizacionih nauka za letnju praksu u sedam srpskih kompanija u sektoru voća i povrća

Udruženje Youth for Impact, uz podršku USAID Projekta za konkurentu privredu, raspisalo je konkurs za studente i diplomce tehnoloških, poljoprivrednih, mašinskih, ekonomskih i fakulteta organizacionih nauka za letnju praksu u sedam srpskih kompanija u sektoru voća i povrća

Udruženje Youth for Impact, uz podršku USAID Projekta za konkurentu privredu, raspisalo je konkurs za studente i diplomce tehnoloških, poljoprivrednih, mašinskih, ekonomskih i fakulteta organizacionih nauka za letnju praksu u sedam srpskih kompanija u sektoru voća i povrća

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU PAKOVANJA, DEKLARISANJA I OBELEŽAVANJA MIRNOG VINA, NEKIH SPECIJALNIH VINA I DRUGIH PROIZVODA U PROIZVODNJI I PROMETU

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU PAKOVANJA, DEKLARISANJA I OBELEŽAVANJA MIRNOG VINA, NEKIH SPECIJALNIH VINA I DRUGIH PROIZVODA U PROIZVODNJI I PROMETU

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU PAKOVANJA, DEKLARISANJA I OBELEŽAVANJA MIRNOG VINA, NEKIH SPECIJALNIH VINA I DRUGIH PROIZVODA U PROIZVODNJI I PROMETU. U Pravilniku o načinu pakovanja, deklarisanja i obeležavanja mirnog vina, nekih specijalnih vina i drugih proizvoda u proizvodnji i prometu (,,Službeni glasnik RSˮ, br. 38/12, 50/15, 62/16 i 24/17), u članu 37. stav 2. reči: ,,do 31. marta 2019. godineˮ zamenjuju se rečima: ,,do 31. marta 2021. godineˮ.

Ministarstvo zaštite životne sredine raspisuje JAVNI  KONKURS  ZA  DODELU SREDSTAVA  ZA PODRŠKU PROJEKTIMA  CIVILNOG DRUŠTVA  U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE  U 2019. GODINI

Ministarstvo zaštite životne sredine raspisuje JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU PROJEKTIMA CIVILNOG DRUŠTVA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U 2019. GODINI

Ministarstvo zaštite životne sredine raspisuje JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU PROJEKTIMA CIVILNOG DRUŠTVA U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U 2019. GODINI

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O USLOVIMA ZA NEKOMERCIJALNO KRETANJE KUĆNIH LJUBIMACA ZA KOJE NIJE POTREBNO REŠENJE ZA UVOZ I TRANZIT, KAO I O IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA UVERENJA (SERTIFIKATA) ZA TE POŠILJKE

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O USLOVIMA ZA NEKOMERCIJALNO KRETANJE KUĆNIH LJUBIMACA ZA KOJE NIJE POTREBNO REŠENJE ZA UVOZ I TRANZIT, KAO I O IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA UVERENJA (SERTIFIKATA) ZA TE POŠILJKE

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O USLOVIMA ZA NEKOMERCIJALNO KRETANJE KUĆNIH LJUBIMACA ZA KOJE NIJE POTREBNO REŠENJE ZA UVOZ I TRANZIT, KAO I O IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA UVERENJA (SERTIFIKATA) ZA TE POŠILJKE. 1. Uvodne odredbe Član 1. Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit, kao i izgled i sadržina obrasca uverenja (sertifikata) za te pošiljke. Član 2. Odredbe ovog pravilnika odnose se na sledeće vrste kućnih ljubimaca, i to na: 1) pse (canis lupus familiaris), mačke (felis silvestris catus) i krznašice (mustela putorius furo); 2) beskičmenjake (izuzev pčela i bumbara i rakova), ukrasne tropske ribice, vodozemce, gmizavce, ptice (sve vrste ptica, izuzev živine) i sisare (glodari i domaći kunići izuzev onih namenjenih za proizvodnju hrane (lagomorfi)). Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na kućne ljubimce iz stava 1. ovog člana koji su unose sa područja zemalja koje nisu navedene u Listi zemalja koja je data u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog 1) i Listi zemalja koja je data u Prilogu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog 2) i koji: 1) imaju manje od 12 nedelja i nisu vakcinisani protiv besnila; ili 2) imaju između 12 i 16 nedelja i vakcinisani su protiv besnila, ali ne ispunjavaju uslove o ispravnosti vakcinacije protiv besnila koji su dati u Prilogu 3 - Uslovi u pogledu vakcinacije protiv besnila, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu Prilog 3)

Vlada Srbije donela je ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVLJU BILJA

Vlada Srbije donela je ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVLJU BILJA

Vlada Srbije donela je ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVLJU BILJA. U Zakonu o zdravlju bilja („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), u članu 4. posle tačke 13) dodaje se tačka 13a), koja glasi: „13a) lot jeste broj jedinica iste vrste robe identifikovane kao homogene po sastavu i poreklu, koje čine deo pošiljke ili celu pošiljku;”. Tačka 18) menja se i glasi: „18) tranzit jeste svaki transport pošiljke pod carinskim nadzorom preko teritorije Republike Srbije;”. U tački 21) posle reči: „transportuje” dodaju se reči: „i koju prati fitosanitarni sertifikat ili drugi jedinstveni dokument ili oznaka, potreban za sprovođenje carinskih ili drugih postupaka, a koja se može sastojati iz više partija ili lotova”. Posle tačke 21) dodaje se tačka 21a), koja glasi: „21a) sadnja ili setva je bilo koji postupak kojim se obezbeđuje dalji rast, razmnožavanje ili umnožavanje bilja;”. Posle tačke 22) dodaju se tač. 22a) i 22b), koje glase: „22a) službena izjava ili mera jeste: (1) izjava ili mera koju sačinjava ili je donosi nadležni organ za zdravlje bilja druge države ili javni službenik koji je stručno osposobljen i ovlašćen od nadležnog organa za donošenje izjava ili mera, odnosno za izdavanje fitosanitarnog sertifikata i/ili fitosanitarnog sertifikata za reeksport ili njihovog elektronskog oblika; (2) izjava ili mera koju sačinjava ili je donosi nadležni organ za zdravlje bilja u Republici Srbiji ili stručno lice u pravnom licu ovlašćenom u skladu sa ovim zakonom, i koje nema lični interes u vezi sa ishodom mera koje preduzima; 22b) službena kontrola jeste svaka provera usaglašenosti sa propisima u oblasti zdravlja bilja;”. U tački 25) reč: „provoza” zamenjuje se rečju: „tranzita”. Tačka 27) menja se i glasi: „27) fitosanitarna mera jeste službena procedura koja ima za cilj sprečavanje unošenja ili širenja karantinskih štetnih organizama ili ograničenje ekonomskog uticaja regulisanih ne-karantinskih štetnih organizama;”. U tački 31) posle podtačke (6) dodaje se podtačka (6a), koja glasi: „(6a) listovi, lišće,”

Vlada je donela ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČIMA ZEMLJIŠTA

Vlada je donela ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČIMA ZEMLJIŠTA

Vlada je donela ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČIMA ZEMLJIŠTA. Član 1. U Zakonu o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljišta („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), u članu 7. stav 6. briše se. Dosadašnji stav 7. postaje stav 6. Član 2. Član 8. menja se i glasi: „Član 8. Upis u Registar distributera i uvoznika vrši se na osnovu zahteva distributera, odnosno uvoznika, koji se podnosi Ministarstvu. U Registar distributera i uvoznika upisuje se svaki objekat za skladištenje i prodajno mesto, koji ispunjava uslove u skladu sa ovim zakonom. Ministar donosi rešenje o upisu u Registar distributera i uvoznika. Rešenje o upisu u Registar distributera i uvoznika je konačno i protiv tog rešenja može se pokrenuti upravni spor. Distributer, odnosno uvoznik, dužan je da svaku promenu podataka upisanih u Registar distributera i uvoznika prijavi Ministarstvu u roku od 30 dana od dana nastale promene. Promena podataka iz stava 5. ovog člana vrši se na osnovu rešenja koje donosi ministar, koje je konačno u upravnom postupku i protiv koga se može pokrenuti upravni spor. Ministar bliže propisuje obrazac zahteva za upis, odnosno promenu podataka upisanih u Registar distributera i uvoznika, kao i dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtev.”

Vlada je donela ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI HRANE

Vlada je donela ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI HRANE

Vlada je donela ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI HRANE. Član 1. U Zakonu o bezbednosti hrane („Službeni glasnik RS”, broj 41/09) u članu 4. posle tačke 2) dodaje se nova tačka 2a), koja glasi: „2a) Međunarodno prihvaćeni standardi, smernice, vodiči i preporuke jesu oni koji su razrađeni u okviru Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO), Svetske zdravstvene organizacije (WHO), Komisije Codex Alimentarius, Međunarodne organizacije za zaštitu zdravlja životinja (OIE), Međunarodne konvencije o zaštiti bilja (IPPC), Evropske i mediteranske organizacije za zaštitu bilja (EPPO), Međunarodnog udruženja hemijskih analitičara (AOAC), Međunarodnog kolaborativnog saveta za analitiku pesticida (CIPAC), Evropske organizacije za saradnju i razvoj (OECD), Evropske agencije za bezbednost hrane (EFSA), Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) i dr;”. U tački 4) reč: „genetski” zamenjuje se rečju: „genetički”, reč: „aromaˮ zamenjuje se rečima: „prehrambenih aromaˮ, a reči: „enzimskih preparataˮ rečima: „prehrambenih enzimskih preparataˮ. Tačka 8) briše se. Tačka 11) briše se. Tačka 12) menja se i glasi: „12) Primarna proizvodnja jeste proizvodnja, uzgoj i gajenje primarnih poljoprivrednih proizvoda, uključujući žetvu, berbu ili ubiranje plodova, muža, uzgoj životinja pre klanja, kao i lov, ribolov i sakupljanje samoniklih plodova;”. U tački 14) podtačka (4) menja se i glasi: „(4) ugostiteljskim objektima, pečenjarama, objektima brze hrane, poslastičarnicama, pekarama, kao i ketering usluge i usluge isporuke gotove hrane;”. Tačka 17. briše se. Posle tačke 21) dodaje se nova tačka 21a), koja glasi: „21a) Službena kontrola jeste bilo koji postupak kontrole koji nadležni organ sprovodi radi potvrde usaglašenosti sa propisima o bezbednosti hrane i hrane za životinje, kao i sa propisima iz oblasti zdravlja i dobrobiti životinja;”. Posle tačke 23) dodaje se nova tačka 23a), koja glasi: „23a) Uputstva ili vodiči jesu dokumenta koja se donose od strane subjekata u poslovanju hranom, odnosno hranom za životinje, njihovih udruženja, odnosno nadležnog organa u cilju postizanja efikasnog sistema bezbednosti hrane, odnosno hrane za životinje;”. U tački 25) stav 1. podtačka (1) reči: „koje ne služe za proizvodnju hrane” brišu se.

Vlada je donela ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA

Vlada je donela ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA

Vlada je donela ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA. U Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), u članu 3. posle tačke 1) dodaju se tač. 1a) i 1b), koje glase: „1a) aktivna supstanca niskog rizika jeste supstanca koja, u skladu sa propisima kojima se uređuju hemikalije, nije klasifikovana u najmanje jednu od sledećih klasa opasnosti: karcinogeno, mutageno, toksično po reprodukciju, senzibilizacija, veoma toksično, toksično, eksplozivno, korozivno, kao i supstanca koja nije perzistetna (period poluraspada u zemljištu manji od 60 dana); supstanca čiji je biokoncentracioni faktor manji od 100; supstanca koja ne dovodi do poremećaja rada endokrinog sistema; supstanca koja ne izaziva neurotoksične ili imunotoksične efekte; 1b) ađuvant jeste pomoćno sredstvo za zaštitu bilja, odnosno supstanca ili preparat, tj. proizvod koji se sastoji od koformulanata, ili preparat, tj. proizvod koji sadrži jedan ili više koformulanata, koje korisnik meša sa proizvodom za zaštitu bilja ili proizvodom opšte upotrebe za zaštitu bilja i tako poboljšava njihovu efikasnost ili druge pesticidne osobine;”. Posle tačke 4) dodaju se tač. 4a) i 4b), koje glase: „4a) dobra eksperimentalna praksa jeste praksa za sprovođenje testova efikasnosti sredstava za zaštitu bilja u polju u skladu sa odredbama smernica PP 1/181 i PP 1/152 Evropske i mediteranske organizacije za zaštitu bilja (European and Mediterranean Plant protection Organisation – EPPO); 4b) dobra laboratorijska praksa jeste sistem kvaliteta koji se odnosi na organizaciju i uslove pod kojima se planiraju, izvode, prate, snimaju, arhiviraju i saopštavaju nekliničke/predkliničke studije i studije u oblasti bezbednosti po životnu sredinu;”. Tačka 5) menja se i glasi: „5) dobra poljoprivredna praksa jeste preporučena, odobrena ili registrovana bezbedna primena sredstava za zaštitu bilja u skladu sa postojećim uslovima u bilo kojoj fazi proizvodnje, skladištenja, transporta, distribucije i prerade hrane i hrane za životinje i podrazumeva primenu principa integralnog upravljanja štetnim organizmima u određenom klimatskom području, kao i primenu minimalnih količina sredstava za zaštitu bilja i utvrđivanje maksimalnih koncentracija ostataka sredstava za zaštitu bilja na najnižem nivou, radi postizanja željenog efekta;”.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje KONKURS za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2019. godinu

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje KONKURS za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2019. godinu

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje KONKURS za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2019. godinu