K O N K U R S ZA IZDAVANJE GARANCIJA ZA OBEZBEĐENJE DUGOROČNIH KREDITA ZA MONTAŽNE SILOSE - GARANTNI POTENCIJAL DO 200.000.000,00 DINARA –

Po ovom konkursu garantovaće se za kredite odobrene za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju silosa, kao i nabavku prateće opreme za silose.Pravo učešća na Konkursu imaju: - Fizička lica - nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, - Zemljoradničke zadruge u privatnom vlasništvu i - Mikro i mala privredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda.

K O N K U R S ZA ODOBRAVANJE GARANCIJA ZA OBEZBEĐENJE DUGOROČNIH KREDITA ZA KUPOVINU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA - GARANTNI POTENCIJAL DO 400.000.000,00 DINARA –

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica - nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, koji ispunjavanju sledeće minimalne uslove: - prebivalište na teritoriji AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, - manje od 70 godina života na dan otplate poslednjeg anuiteta, - manje od 100 hektara poljoprivrednog zemljišta u sopstvenom vlasništvu. Zahtev se podnosi u slučaju: - kada postoji namera za kupovinu konkretnog poljoprivrednog zemljišta; - ako postoji izvesna mogućnost da dođe do kupovine poljoprivrednog zemljišta od strane podnosioca zahteva u periodu od maksimalno godinu dana od datuma potpisivanja ugovora o izdavanju garancije (u daljem tekstu: odobravanje kreditnog okvira).

K O N K U R S ZA ODOBRAVANJE GARANCIJA ZA OBEZBEĐENJE DUGOROČNIH KREDITA ZA NABAVKU NOVE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE I OPREME

Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za finansiranje nabavke: - kombajna, - traktora, - drugih samohodnih poljoprivrednih mašina, - priključnih poljoprivrednih mašina. - matičnog stada, - višegodišnjih zasada voća i vinograda ( sadnice i prateća oprema) i - opreme iz oblasti proizvodnje i skladištenja žitarica, industrijskog, lekovitog,aromatičnog i začinskog bilja, voća, povrća, ukrasnog bilja, kao i opreme za mobilne sušare,opreme za navodnjavanje, opreme za zaštitu od elementarnih nepogoda, opreme za stočarsku proizvodnju i opreme za podizanje energetske efikasnosti u poljoprivrednoj proizvodnji.Pravo učešća na Konkursu imaju fizička lica - POLJOPRIVREDNICI - nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava

K O N K U R S za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju START UP programa radno neaktivnih žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine - GARANTNI POTENCIJAL 50.000.000,00 DINARA -

Pravo učešća na ovom konkursu imaju RADNO NEAKTIVNE ŽENE čije je prebivalište,odnosno buduće poslovno sedište radnje ili preduzeća na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za nabavku opreme i obrtna sredstva, za sledeće oblasti privredne delatnosti: - proizvodnja i prerada - turizma , - zanatstvo-stari zanati (u smislu Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima), - usluge. Za finansiranje obrtnih sredstava može se koristiti maksimalno 30% odobrenih sredstava kredita.

K O N K U R S za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke opreme preduzetnicama i ženama osnovačima malih preduzeća koje delatnost obavljaju manje od tri godine sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine - GARANTNI 150.000.0

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: - ŽENE PREDUZETNICE I - ŽENE OSNIVAČI MALIH PREDUZEĆA, koje obavljaju delatnost manje od tri godine čije je poslovno sedište radnje ili preduzeća na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za NABAVKU OPREME NAMENJENE OBAVLJANJU REGISTROVANE DELATNOSTI.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI STOČARSTVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2017. GODINU

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako ispunjava sledeće uslove: - da ima prebivalište na teritoriji grada Beograda; - da je nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda ; - da poljoprivredno gazdinstvo poseduje najmanje 1(jedno) umatičeno grlo goveda u sopstvenom zapatu; - da poseduje odgovarajući objekat za uzgoj goveda na teritoriji grada Beograda (posedovanje odgovarajućeg objekta za uzgoj goveda će se utvrditi neposrednim uvidom na terenu); Prilikom izbora korisnika bespovratnih podsticajnih sredstava prednost imaju podnosioci prijava koji nisu koristili podsticajna sredstva koja je dodeljivao grad Beograd.

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA LISTE ODOBRENIH SUPSTANCI, LISTE ZABRANJENIH SUPSTANCI I LISTE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Ovim pravilnikom propisuje se sadržina i način vođenja Liste odobrenih supstanci, Liste zabranjenih supstanci i Liste sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU TRAKTORA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2017. GODINU

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako ispunjava sledeće uslove: – da ima prebivalište na teritoriji grada Beograda; – da je nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda; – da ima minimum 3 ha obradivog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu ili u zakupu od fizičkog lica minimum do 31. decembra 2022. godine; – da po bilo kom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za nabavku traktora. Ukoliko katastarska parcela ima više vlasnika, potrebna je overena saglasnost svih suvlasnika. Prilikom izbora korisnika bespovratnih podsticajnih sredstava prednost imaju podnosioci prijava koji nisu koristili podsticajna sredstva koja je dodeljivao grad Beograd.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI VOĆARSTVA I POVRTARSTVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2017. GODINU

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičkolice – nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako ispunjava sledeće uslove: -da ima prebivalište na teritoriji grada Beograda; -da je nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda; -da je katastarska parcela na kojoj se postavlja oprema na teritoriji grada Beograda; -da je katastarska parcela na kojoj se postavlja oprema: 1. u vlasništvu podnosioca prijave ili 2. u zakupu od strane podnosioca prijave najmanje do 31.12.2022.godine;