PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU STOČARSKU PROIZVODNJU

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU STOČARSKU PROIZVODNJU

KONKURS ZA DODELU KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude, u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije i Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude („Službeni glasnik RS“, broj 22/16).

NACIONALNI PROGRAM ZA POLJOPRIVREDU ZA PERIOD 2018-2020. GODINE

Donošenje Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014-2024. godine1 , (u daljem tekstu: Strategija), predstavlja važan iskorak u sprovođenju reformi u poljoprivrednom sektoru Republike Srbije. Strategija je uspostavila novi pristup razvoju poljoprivrede i podstakla usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja i intenzivirala pripremu i implementaciju brojnih razvojnih programa i projekata, kao i dalje jačanje institucija u sektoru poljoprivrede.

PROGRAM MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2018. GODINI

PROGRAM MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2018. GODINI

UREDBA O EVIDENCIJI IZVOZNIKA VOĆA I POVRĆA U RUSKU FEDERACIJU

Ovom uredbom propisuje se evidencija izvoznika voća i povrća u svežem stanju (u daljem tekstu: voće i povrće) sa visokim fitosanitarnim rizikom u Rusku Federaciju, njihove obaveze kao i potrebna dokumentacija za evidentiranje.

LISTA STANDARDA EMISIJE IZDUVNIH GASOVA

LISTA STANDARDA EMISIJE IZDUVNIH GASOVA

DOPUNA BROJ 1. DRUGOG JAVNOG POZIVA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANJE PROJEKTA ZA IPARD PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U NABAVKU NOVOG TRAKTORA

Na osnovu člana 8. stav 2. tačka 3) Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS, broj 41/2009, 10/2013 – dr. zakon i 101/2016) i člana 16. Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS, broj 84/17 i 112/17), objavljuje DOPUNE broj 1. DRUGOG JAVNOG POZIVA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANJE PROJEKTA ZA IPARD PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U NABAVKU NOVOG TRAKTORA

KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA INVESTICIJE U POLJOPRIVREDI U OKVIRU IPARD PROGRAMA

Osnovni cilj odobravanja kredita Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine doo Novi Sad (u daljem tesktu: Fond) je obezbeđenje finansijske podrške investicijama u poljoprivredi radi povećanja efikasnosti realizacije projekata odobrenih u okviru IPARD programa. Za realizaciju ove kreditne linije planirana sredstva su utvrđena Programom rada Fonda. 2. NAMENA KREDITA Krediti su namenjeni za podršku investicijama u poljoprivredi u skladu sa odgovarajućim pravilnikom o IPARD podsticajima za investicije i javnim pozivom ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede – Uprave za agrarna plaćanja.

DRUGI JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANJE PROJEKTA ZA IPARD PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U NABAVKU NOVOG TRAKTORA

U skladu sa članom 16. Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS, broj 84/17 i 112/17), u daljem tesktu: Pravilnik, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), raspisuje drugi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora (u daljem tekstu: Javni poziv).