K O N K U R S ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA UVOĐENJA EU STANDARDA U OBJEKTE U KOJIMA SE VRŠI PROIZVODNJA I PRERADA MESA I MLEKA U AP VOJVODINI U 2017. GODINI

i („Službeni list APV”,broj 69/2016),Cilj konkursa je poboljšanje kvaliteta mleka i mesa, povećanje stočnog fonda, uposlenost članova domaćinstava koja se bave stočarskom proizvodnjom, proširenje asortimana novim proizvodima, brendiranje proizvoda i povećanje životnog standarda na selu.Podsticajna sredstva za podršku investicija po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od ukupne vrednosti investicije. Za podnosioce prijava ‒ fizička lica i preduzetnike, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina i žene ‒ bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupne vrednosti investicije.Sufinansiraće se sledeće investicije: 1) Adaptacija objekta i nabavka nove opreme za modernizaciju postojećih prerađivačkihpostrojenja i razvoj novih proizvodnih linija s ciljem poboljšanja higijene i kvaliteta proizvoda od mleka kao i proširenje asortimenta proizvoda od mleka. 2) Adaptacija objekta i nabavka nove opreme za modernizaciju postojećih prerađivačkih postrojenja i razvoj novih proizvodnih linija radi poboljšanja higijene i kvaliteta proizvoda od mesa kao i proširenje asortimenta proizvoda od mesa. Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze u aktivnom statusu, i to: 1. fizičko lice: - nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; - preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. 2. pravno lice: - privredno društvo; - zemljoradnička zadruga. Konkurs je otvoren do 17. 07. 2017.

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA ZA 2017. GODINU

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 48/17 od 19. maja 2017. godine) Ovim pravilnikom utvrđuje se Program mera zaštite zdravlja bilja za 2017. godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.Konkretne mere zaštite zdravlja bilja, rokovi, način sprovođenja mera, subjekti koji će ih sprovoditi, izvori i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava, kao i način kontrole sprovođenja mera utvrđeni su programom iz člana 1. ovog pravilnika.Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE KONTROLE PLODNOSTI OBRADIVOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 48/17 od 19. maja 2017. godine) Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje treba da ispuni privredno društvo ili drugo pravno lice u pogledu tehničkih i stručnih kapaciteta za vršenje kontrole plodnosti.Ovlašćena organizacija za određivanje osnovnih parametara plodnosti zemljišta, odnosno za određivanje dopunskih parametara plodnosti zemljišta, kao i referentna organizacija ispunjava uslove u pogledu tehničkih kapaciteta ako 1) raspolaže odgovarajućim radnim prostorom sa funkcionalno odvojenim prostorijama; 2) ima odgovarajuću tehničku opremljenost; 3) je akreditovana u Akreditacionom telu Srbije (u daljem tekstu: ATS); 4) je registrovana u Agenciji za privredne registre za obavljanje ostalih stručnih, naučnih i tehničkih delatnosti ili u sudskom registru.

SPISAK OVLAŠĆENIH KONTROLNIH ORGANIZACIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLE I SERTIFIKACIJE U ORGANSKOJ PROIZVODNJI ZA 2017. GODINU

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 49 od 22. maja 2017. godine) 1. Poslove kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2017. godinu obavljaju sledeće kontrolne organizacije: 1) „ORGANIC CONTROL SYSTEM” DOO, Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15/I; 2) „TMS CEE”, Beograd, Rudnička 2; 3) „ECOCERT BALKAN” DOO, Beograd, Glavna 13M/III; 4) „CENTAR ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA” DOO, Beograd, Zmaja od Noćaja 11; 5) „ECOVIVENDI” DOO, Beograd, Voje Veljkovića 5/III. 2. Ovim spiskom zamenjuje se Spisak ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 96/16).

LISTU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA NA OSNOVU IZDATIH REŠENJA O REGISTRACIJI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 49 od 22. maja 2017. godine) 5. Danom objavljivanja ove liste prestaje da važi Lista sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja („Službeni glasnik RS”, br. 32/16 i 46/16).

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine objavljuje LISTU ODOBRENIH SUPSTANCI

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 49 od 22. maja 2017. godine) 1. DEO A1: Aktivne supstance koje su odobrene u skladu sa propisima kojima se uređuju sredstva za zaštitu bilja i za koje se smatra da su odobrene u skladu sa važećim propisima Evropske unije, pogledajte u tabeli. 7. Danom objavljivanja ove liste prestaje da važi Lista odobrenih supstanci („Službeni glasnik RS”, broj 107/15).

PROGRAM PODRŠKE SPROVOĐENJU MERA RAVNOMERNOG REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE KROZ UČEŠĆE DRŽAVE U EKONOMSKO-FINANSIJSKIM PODSTICAJIMA ZA OSNIVANJE NOVIH ZADRUGA I IHVESTICIONE PROJEKTE POSTOJEĆIH ZADRUGA U 2017. GODINI NAROČITO U NIŠAVSKOM, TOPLIČKOM,

Službeni glasnik RS”, broj 99/16 i rad javnih preduzeća (u daljem tekstu: Kabinet ministra), u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave. Sredstva su opredeljena za sledeće mere: 1. Maksimalan iznos od 6.250.000,00 dinara namenjen kao namenski ekonomsko- finasijski podsticaj za formiranje novih zemljoradničkih zadruga (u daljem tekstu: zadruga) u cilju povećanje obima proizvodnje i uticaja na razvoj poljoprivrede u sredinama gde se osnivaju. 2. Maksimalan iznos od 12.500.000,00 dinara namenjen je kao ekonomsko finasijski podsticaj za projekte postojećih zemljoradničkih zadruga (u daljem tekstu: zadruga) koji imaju za cilj povećanje obima proizvodnje i stvaranje mogućnosti rasta i novog zapošljavanja. Po realizaciji programa, Kabinet ministra će o tome dostaviti izveštaj Vladi, radi procene efekata dodeljenih sredstava. Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju: 1. Grupe individualnih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koje žele da formiraju zemljoradničku zadrugu i koje za to imaju podršku jedinice lokalne samouprave. 2. Postojeće zemljoradničke zadruge koje su svoje poslovanje uskladile sa zakonom kojim se uređuju zadruge i koje su registrovane u Agenciji za privredne registre, koje su regulisale poreske i druge dospele obaveze iz javnih prihoda za 2016. godinu, nad kojima nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije i koje imaju podršku jedinice lokalne samouprave za projekat sa kojim konkurišu. Prijave se predaju u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom „Prijava za konkurs – sredstva za formiranje i subvencije zadruga u 2017. godini”, sa punim nazivom i adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

PRAVILNIK o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku

Kreditna podrška je vrsta podsticaja kojom se poljoprivrednim gazdinstvima omogućava olakšani pristup korišćenju kredita, i to za: 1) razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovim pravilnikom; 2) razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva; 3) investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu; 4) nabavku hrane za životinje; 5) investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Pravo na kreditnu podršku pod uslovima utvrđenim ovim pravilnikom ostvaruju: 1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; 2) preduzetnik; 3) pravno lice, i to: (1) zemljoradnička zadruga sa najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, (2) ako je razvrstano u mikro ili malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku („Službeni glasnik RS”, br. 30/14, 87/14 i 25/16).

Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2017. godini

U okviru Programa, tradicionalnim zanatima smatraju se: tkanje, ćilimarstvo, vez, terzijski zanat, kožuharstvo, opančarstvo, filigranstvo, grnčarstvo, bačvarstvo, kazandžijski zanat, kolarstvo, licitarstvo, mlinarstvo i pekarstvo, ikonopis i izrada tradicionalnih muzičkih instrumenata (u daljem tekstu: 15 tradicionalnih zanata). Programski ciljevi, odnosno svrha dodele subvencija je očuvanje i unapređenje zanata koji su tradicionalni u Republici Srbiji, povećanje broja zaposlenih lica koja raspolažu znanjem i veštinama tradicionalnih zanata i promociju proizvoda i usluga tradicionalnih zanata. Subvencije po ovom Programu predstavljaju namenska finansijska sredstva i dodeljuju se bespovratno.