PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU GAJENJA I PROMETA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA, KAO I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA ODGAJIVAČA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi u pogledu gajenja i prometa autohtonih rasa domaćih životinja, kao i sadržina i način vođenja Registra odgajivača autohtonih rasa domaćih životinja

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJA ZA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI I DOSTIZANJE STANDARDA KVALITETA KROZ PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRERADU I MARKETING U SEKTORU MLEKA, MESA, VOĆA, POVRĆA I GROŽĐA

Ovim pravilnikom bliže se uređuju podsticaji programima za investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta, koji obuhvataju podršku za investicije u preradu i marketing u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa (u daljem tekstu: podsticaji), i to vrste, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku podsticaja.

UREDBU O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA, KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE VISINE ZAKUPNINE ZA PRAVO PRVENSTVA ZAKUPA, KAO I DOKUMENTACIJU KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA

Ovom uredbom bliže se propisuju uslovi, način i postupak za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijumi za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentacija koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa. Član 2. Pravo prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (u daljem tekstu: pravo prvenstva zakupa), na period do 30 godina ima pravno lice koje: 1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu; 2) dostavi investicioni plan koji se odnosi na investiciono ulaganje u sektor poljoprivrede i poljoprivredno - prerađivačke industrije radi započinjanja obavljanja nove poslovne delatnosti, proširenja postojeće delatnosti, diversifikacije postojećeg proizvodnog programa u nove proizvode, koji nisu bili sadržani u postojećem proizvodnom programu ili bitne promene u celokupnom proizvodnom procesu postojeće delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju ulaganja.

UREDBU O PREDUZIMANJU MERA KOJE SE ODNOSE NA SPREČAVANJE ŠIRENJA, SUZBIJANJE I ISKORENJIVANJE ZARAZNE BOLESTI NODULARNI DERMATITIS, KAO I NAČIN, USLOVI ZA UVOZ I PRIMENU VAKCINE ZA ZARAZNU BOLEST NODULARNI DERMATITIS – DERMATITIS NODOSA - LUMPY SKIN DISEASE

Ovom uredbom utvrđuje se preduzimanje mera koje se odnose na suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti Nodularni dermatitis, određene rešenjem Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprave za veterinu, broj 323-02-05119/2016-05 od 7. juna 2016. godine, kao i sprečavanje širenja zarazne bolesti Nodularni dermatitis određivanjem načina uvoza i primene vakcine protiv zarazne bolesti Nodularni dermatitis – Dermatitis nodosa - Lumpy Skin Disease (u daljem tekstu: ND). Član 2. Ne postoji specifičan tretman u lečenju obolelih životinja od zarazne bolesti ND. U uslovima epizootije, može se sprovoditi vakcinacija sa homolognom živom atenuiranom vakcinom, odnosno heterolognom atenuiranom vakcinom. Trenutno nijedna nova generacija rekombinantne Capripox vakcine nije dostupna na tržištu Republike Srbije.

KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA POBOLJŠANJE STOČARSKE PROIZVODNJE NA POLJOPRIVREDNIM  GAZDINSTVIMA I UVOĐENJA EU STANDARDA U OBJEKTE U KOJIMA SE VRŠI PROIZVODNJA I PRERADA   MESA I MLEKA U AP VOJVODINI U 2016. GODINI 

Ciljevi  konkursa  jesu  poboljšanje  kvaliteta  mleka,  povećanje  stočnog  fonda,  uposlenost  članova domaćinstva  koja  se  bave  stočarskom  proizvodnjom,  proširenje  asortimana  novim  proizvodima,  brendiranje proizvoda i povećanje životnog standarda na selu.                Predmet konkursa je sufinansiranje adaptacije prostora  i kupovina potrebne nove opreme radi usklađivanja sa  standardima  Evropske  unije  u  oblasti  proizvodnje  i  prerade mesa  i mleka,  a  prema  projektu  koji  će  obezbediti visokoobrazovne ili naučno‐istraživačka institucija, što će finansirati Sekretarijat.

PRAVILNIK ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA POBOLJŠANJE STOČARSKE PROIZVODNJE NA POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA I UVOĐENJA EU STANDARDA U OBJEKTE U KOJIMA SE VRŠI PROIZVODNJA I PRERADA MESA I MLEKA U AP VOJVODINI 2016. GODINI

Pravilnikom o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i uvođenja EU standarda u objekte u kojima se vrši proizvodnja i prerada mesa i mleka u ap vojvodini 2016. godini (u daljem tekstu: Pravilnik) propisuje se namena sredstava, postupak dodeljivanja sredstva, kriterijumi za dodelu sredstava i druga pitanja značajna za konkurs iz Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini (u daljem tekstu: Program), koji je sastavni deo Pokrajinske skupštinske odluke o programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji AP Vojvodine u 2016. godini („Službeni list APV”, broj: 54/15). Program iz stava 1. ovog člana usvojila je Skupština APV, a Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat) je zadužen za realizaciju Programa.

O D L U K U O IZMENAMA ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE

Iznos posebne dažbine utvrđen Odlukom o izmeni Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i utvrđivanju iznosa posebne dažbine („Službeni glasnik RS”, broj 48/15), za robu iz tar. oznaka: 0401 20 11 00, 0401 20 19 00, 0401 20 91 00, 0401 20 99 00, 0401 40 10 00, 0401 50 11 00, 0401 50 31 00, 0401 50 99 00, 0403 10 11 00, 0403 10 13 00, 0403 10 19 00, 0403 10 31 00, 0403 10 91 00, 0403 10 93 00, 0403 10 99 00, 0403 90 51 00, 0403 90 53 00, 0403 90 59 00, 0403 90 91 00 i 0403 90 99 00

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU PROJEKTIMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA U 2016. GODINI

Predmet Konkursa je dodela finansijskih sredstava za podršku projektima zaštite životne sredine koje realizuju udruženja i druge organizacije civilnog društva, a koji su od javnog interesa. Oblast javnog konkursa – zaštita životne sredine u okviru bliže definisanih tematskih oblasti. Opšti cilj javnog konkursa: unapređenje zaštite životne sredine kroz jačanje svesti javnosti o značaju zaštite životne sredine. Prioritetne tematske oblasti su: zaštita prirodnih vrednosti; zaštita zemljišta; zaštita voda; upravljanje otpadom, prilagođavanje i ublažavanje klimatskih promena; sprovođenje Arhuske konvencije; promocija zelene ekonomije.

PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA PREMIJU OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINJA

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA PREMIJU OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINJA (Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 48/16 od 25. maja 2016. godine) Član 1. U Pravilniku o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja („Službeni glasnik RS”, broj 48/13), u članu 2. stav 2. reči: ,,u iznosu od 40% od visine premije osiguranja” zamenjuju se rečima: ,,u procentu koji je utvrđen zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju”. Član 2. U članu 3. posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi: ,,Ako su polisom osiguranja pored površina, odnosno životinja prijavljenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj osigurane i površine, odnosno životinje koje nisu prijavljene u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj, uz potvrdu o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja, podnosi se Prilog uz potvrdu br. _________ o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo”. Član 3. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.