PRODAJA MLEKA U PRAHU

1. PUNOMASNO MLEKO U PRAHU KOLIČINA: 672.341 kg 2. OBRANO MLEKO U PRAHU KOLIČINA: 443.065 kg

PRODAJA POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENIH PROIZVODA

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE BEOGRAD, ul. DEČANSKA br. 8 /A (U DALJEM TEKSTU: DIREKCIJA) Na osnovu Programa republičkih robnih rezervi za 2016. godinu OGLAŠAVA PRODAJU POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENIH PROIZVODA

KONKURS  ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE  NABAVKE    KONSTRUKCIJA I OPREME ZA BILJNU PROIZVODNJU U ZAŠTIĆENOM PROSTORU  NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2016.GODINI  

1. CILJ I PREDMET KONKURSA   Cilj  konkursa  jeste  intenzivnije  korišćenje  postojećih  zemljišnih  resursa  u  Autonomnoj  pokrajini Vojvodini u 2016. godini. Predmet konkursa jeste  dodela  bespovratnih  sredstava  za  sufinansiranje konstrukcije  za  objekte  zaštićenog  prostora,  višegodišnjih,  višeslojnih  folija  za  pokrivanje  objekata  zaštićenog  prostora; folija  za  senčenje  i  sprečavanje  gubitka  toplote, mreža  za  senčenje objekta, sistema  za  navodnjavanje kap po kap; instrumenata za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i  vlage i sistema za zagrevanje.

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE   NABAVKE OPREME ZA NAVODNJAVANJE I IZGRADNJU EKSPLOATACIONIH BUNARA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2016.GODINI

1. CILJ I PREDMET KONKURSA  Cilj konkursa za dodelu sredstava za sufinaisiranje nabavke opreme za navodnjavanje i izgradnju  eksploatacionih  bunara  na  teritoriji  AP  Vojvodine  u  2016.  godini  jeste  povećanje  obradivih  površina pod sistemima za navodnjavanje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Predmet  konkursa  jeste  dodela  bespovratnih  sredstava  za  sufinansiranje:  izgradnje  eksploatacionih  bunara,  nabavku  opreme  za  bunare,  pumpi  za  navodnjavanje,  sistema  za  navodnjavanje,  sistema za fertirigaciju, tifona, linija za navodnjavanje i izgradnju cevovoda.

KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA NABAVKU ELEMENATA SISTEMA ZA ZAŠTITU OD VREMENSKIH NEPOGODA  NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA 2016. GODINU 

1.         CILJ I PREDMET KONKURSA  Cilj  konkursa  jeste  povećanje  površina  zasada  voća  pod  sistemom  protivgradnih  mreža  u  Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2016. godini. Predmet  konkursa  jeste  dodela  bespovratnih sredstava  za  sufinansiranje  nabavke elemenata  sistema za protivgradnu zaštitu sa naslonom/bez naslona (Tabele a i b Pravilnika)

J A V N I  O G L A S  za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato  u zakup za 2016. godinu  

1. CILJ I PREDMET JAVNOG OGLASA  Ciljevi ovog javnog oglasa jesu smanjenje broja neobrađenih površina, podsticanje mladih  za bavljenje poljoprivredom i povećanje prihoda staračkih domaćinstava. Predmet ovog javnog oglasa jeste dodela podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno  zemljište dato u zakup za 2016. godinu.

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STOČARSTVU

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STOČARSTVU (Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 14/16 od 14. februara 2016. godine) Član 1. U Zakonu o stočarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 93/12), u članu 1. stav 1. reči: „proizvodnja i promet hrane biljnog porekla za domaće životinje” zamenjuju se rečima: „proizvodi ribarstva; primarna proizvodnja hrane za domaće životinje”.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KVALITETNA PRIPLODNA GRLA

Na osnovu člana 20. stav 3. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14 i 103/15), Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine, donosi PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KVALITETNA PRIPLODNA GRLA - objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 14/06 od 22. februara 2016. godine - Član 1. U Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla („Službeni glasnik RS”, br. 46/15 i 111/15), u članu 2. stav 1. tačka 1) zapeta i reči: „a najviše 300 kvalitetnih priplodnih mlečnih krava”, br

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU PO KOŠNICI PČELA

Na osnovu člana 20. stav 3. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (,,Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14 i 103/15), Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU PO KOŠNICI PČELA -Objavljen u ,,Službenom glasniku RS”, broj 14/2016 od 22. februara 2016. godine-