PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA ORGANSKU PROIZVODNJU

("Sl. glasnik RS", br. 52/2014, 57/2014, 71/2014, 62/2015 i 33/2016) Podsticaji za organsku proizvodnju obuhvataju sledeće vrste podsticaja u odgovarajućim iznosima po vrsti pojedine mere, i to: 1) premiju za mleko proizvedeno metodom organske proizvodnje (u daljem tekstu: premija za mleko); 2) osnovne podsticaje u organskoj biljnoj proizvodnji (u daljem tekstu: organska biljna proizvodnja); 3) (brisana) 4) regres za sredstva za ishranu bilja i oplemenjivače zemljišta dozvoljene za primenu u organskoj biljnoj proizvodnji 5) podsticaje u organskoj stočarskoj proizvodnji, i to za:(1) kvalitetne priplodne mlečne krave, (2) kvalitetne priplodne tovne krave, (3) kvalitetne priplodne ovce i koze, (4) kvalitetne priplodne krmače, (5) roditeljske kokoške teškog tipa, (6) roditeljske kokoške lakog tipa, (7) roditeljske ćurke, (8) kvalitetne priplodne matice riba šarana, (9) kvalitetne priplodne matice riba pastrmke,(10) tov junadi, (11) tov jagnjadi, (12) tov svinja, (13) tov jaradi. Podsticaji u organskoj stočarskoj proizvodnji iz stava 1. tač. 1), 2) i 5) ovog člana utvrđuju se u odgovarajućem iznosu po vrsti pojedine mere koji se uvećava 40%.Pravo na podsticaje za organsku proizvodnju, u zavisnosti od vrste podsticaja, imapravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Opština Ruma: Subvencionisanje investicije osiguranja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2017.godinu.

Pozivaju se fizička lica, nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji opštine Ruma, da podnesu zahtev za subvencionisanje investicije osiguranja u poljoprivrednoj proizvodnji (useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja) za 2017.godinu. Subvencionišu se troškovi osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja u iznosu od 40% od ukupnog iznosa obračunate premije osiguranja, bez obračunatog PDV-a, a najviše do 200.000,00 dinara. Pravo na korišćenje sredstava može ostvariti: fizičko lice-nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva,ima prebivalište i poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji opštine Ruma Pravo na naknadu dela troškova osiguranja može se ostvariti samo po jednom osnovu (za osiguranje useva ili plodova ili višegodišnjih zasada ili rasadnika ili životinja).

Vlada donosi U R E D B U O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA ZA 2017. GODINU

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 39/17 od 24. aprila 2017. godine) Ovom uredbom utvrđuje se Godišnji program mera za sprovođenje odgajivačkog programa za 2017. godinu (u daljem tekstu: Program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.Član 2. Programom iz člana 1. ove uredbe utvrđuje se obim i vrste mera kod velikih preživara, sitnih preživara, kopitara, u svinjarstvu,živinarstvu, pčelarstvu i u akvakulturi, obim sredstava za sprovođenje ovih mera, kao i način raspodele sredstava. Član 3. Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, u iznosu koji je utvrđen posebnim aktom Vlade.Član 4.Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Vlada donosi UREDBU O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2017. GODINU

- Objavljeno u ,,Službenom glasniku RS”, broj 39/17 od 24. aprila 2017. godine - Ovom uredbom utvrđuje se Program izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2017. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. Član 2. Vrsta i obim radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta i druga investiciona ulaganja (kontrola plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta; komasacija; uređenje nekategorisanih puteva i otresišta; nabavka nove opreme za navodnjavanje, iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja; izgradnja sistema za navodnjavanje; studijsko-istraživački radovi, programi i projekti; ulaganja u organizaciju stručnih skupova ili savetovanja), izvori finansiranja po vrsti radova i učešće sredstava, korisnici sredstava, visina sredstava utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe i sprovode se u skladu s tim programom. Član 3. Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA ĐUBRIVO

("Sl. glasnik RS", br. 40/2014, 57/2014, 9/2016 i 8/2017) Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava ima pravo na korišćenje regresa za đubrivo ako, pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, u periodu od 1. oktobra prethodne godine do 30. septembra tekuće godine kupi đubrivo za radove u poljoprivredi.Licu iz stava 1. ovog člana odobrava se regres za đubrivo u visini od 10 dinara po kilogramu kupljenog đubriva, a najviše 2.000 dinara po hektaru. Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo podnosi se jedanput godišnje, u dva primerka, Ministarstvu finansija - Upravi za trezor (u daljem tekstu: Uprava), uperiodu od 3. maja do 30. septembra tekuće godine, na Obrascu - Zahtev za ostvarivanje prava na regres za đubrivo u _______ godini, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se original fiskalnog isečka izdat u skladu sa zakonom kojim se uređuju fiskalne kase.

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME

Opšti cilj Programa jeste jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranje novih radnih mesta kroz investicije u nabavku proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenjivih dobara (u daljem tekstu: proizvodne opreme) i to: 1) nove proizvodne opreme i/ili mašina; 2) transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta 3) novih delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara .

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I POSLOVIMA UČESNIKA U FUNKCIONISANJU SISTEMA RAČUNOVODSTVENIH PODATAKA NA POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA KOJA UČESTVUJU U FADN SISTEMU

(„Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 10/13-dr. zakon i 101/16),Ovim pravilnikom bliže se propisuje organizacija učesnika u FADN sistemu i njihovi poslovi, metodologija prikupljanja podataka sa poljoprivrednih gazdinstava koja učestvuju u FADN sistemu, način i rokovi prikupljanja podataka, način i uslovi korišćenja podataka u okviru FADN sistema, kao i obrazac za prikupljanje podataka.U procesu pristupanja Evropskoj uniji poljoprivreda Republike Srbije treba da prilagodi niz propisa i standarda i usvoji određene zahteve u skladu sa ciljevima Zajedničke poljoprivredne politike (Common Agricultural Policy – CAP), među kojim je i uspostavljanje Sistema računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima (Farm Accountancy Data Netnjork – FADN).FADN sistem omogućava praćenje poslovnih promena na poljoprivrednim gazdinstvima u toku kalendarske godine, što poljoprivrednim proizvođačima omogućava da uspešnije rukovode svojim poslovanjem, a kreatorima poljoprivredne politike pruža mogućnost da ocene efekte sprovedenih mera. Zahvaljujući ovakvom sistemu za praćenje određenih ekonomskih pokazatelja, podaci koji će se pratiti na poljoprivrednim gazdinstvima biće uporedivi za poljoprivredna gazdinstva kako na području Republike Srbije, tako i u regionu i u Evropi.

PRAVILNIK o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja

(„Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada obuhvataju podršku programima, koji se odnose na: 1) podršku podizanja novih proizvodnih zasada sa savremenom tehnologijom gajenja voćaka, vinove loze i hmelja, bez naslona i sa naslonom; 2) pripremu zemljišta za podizanje proizvodnih zasada. Podsticaji za podizanje proizvodnih zasada, u zavisnosti od programa podrške iz člana 2. ovog pravilnika, jesu podsticaji za: 1) nabavku sadnica voćaka, vinove loze i hmelja; 2) nabavku naslona za proizvodne zasade, odnosno radi nabavke kolja kod zasada vinove loze sa odomaćenim sortama iz člana 5. tačka 2) ovog pravilnika koje se gaje sa tradicionalnim uzgojnim oblicima (u daljem tekstu: nabavka naslona, odnosno kolja); 3) pripremu, obradu zemljišta, kopanje jamića za sadnju i sadnju (u daljem tekstu: priprema zemljišta), odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za proizvodne zasade borovnice sa postavljenim sadnicama borovnica u saksijama/vrećama; 4) hemijsku analizu zemljišta sa preporukom đubrenja zemljišta za sadnju, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta (u daljem tekstu: analiza zemljišta).

PRAVILNIK O REGISTRACIJI, ODNOSNO ODOBRAVANJU OBJEKATA ZA UZGOJ, DRŽANJE I PROMET ŽIVOTINJA PRAVILNIK

(„Službeni glasnik RS”, br. 91/05, 30/10 i 93/12),Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste objekata koji se registruju, odnosno odobravaju za uzgoj, držanje i promet životinja, način i postupak registarcije, odnosno odobravanja objekata, izgled obrasca zahteva za upis objekata u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekta, kao i sadržina i način vođenja Registra objekata i Registra odobrenih objekata. tekstu: Zakon) i ovim pravilnikom su: 1) objekti u kojima se uzgajaju životinje za reprodukciju, tov, proizvodnju hrane životinjskog porekla ili proizvoda životinjskog porekla, radi stavljanja u promet, koji čine jedinstvenu proizvodno tehnološku i epizootiološku celinu i koji ispunjavaju uslove, u skladu sa Zakonom i zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja; 2) objekti za držanje životinja u kojima se gaje životinje i brine o njima, u kojima se ne vrši uzgoj i koji ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom i zakonom kojim se uređuje dobrobit životinja. Registracija Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata vrši se na osnovu zahteva, koji podnosi vlasnik, odnosno korisnik objekta ministarstvu nadležnom za poslove veterinarstva Objekti iz člana 3. ovog pravilnika registruju se u Registar objekata,odnosno Registar odobrenih objekata, po osnovu prava svojine, odnosno prava korišćenja objekta.