U R E D B U O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2016. GODINI

Vlada je donela Uredbu o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja za 2016.god.

K O N K U R S ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA EKONOMSKIH AKTIVNOSTI U SMISLU DODAVANJA VREDNOSTI POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA I UVOĐENJE I SERTIFIKACIJA SISTEMA BEZBEDNOSTI I KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA U 2016.G.

Sredstava po ovom konkursu dodeljuju se za sufinansiranje: 1. troškova izrade elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla i laboratorijskih analiza koje predstavljaju deo elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla u 2016.god; 2. troškova kontrole i sertifikacije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, s geografskim poreklom, čiju su kontrolu i sertifikaciju proizvodnje u 2016. godini završile ovlašćene organizacije; 3. troškova kontrole i sertifikacije proizvoda dobijenih po metodama organske proizvodnje od ovlašćenih organizacija koje izdaju sertifikat, za organske proizvode u 2016.god. 4. troškova za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane:ISO 22000,GLOBALGAP,BRC,IFS,FSSC 22000,GOST-R,HALAL,KOSHER u 2016.god; 5. troškova za kontrolu i sertifikaciju proizvoda bez glutena u 2016.god. Pravo da konkurišu imaju:fizička lica,preduzetnici,mikro i mali privredni subjekti registrovani u Registru poljoprivrednih gazdinstava

UREDBU O OZNAČAVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA NACIONALNOM OZNAKOM VIŠEG KVALITETA „SRPSKI KVALITET”

Ovom uredbom propisuju se uslovi, način i postupak označavanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nacionalnom oznakom višeg kvaliteta „srpski kvalitet”, kontrola usaglašenosti kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda u postupku označavanja nacionalnom oznakom višeg kvaliteta „srpski kvalitet”, izgled nacionalne oznake višeg kvaliteta „srpski kvalitet”, kao i način vođenja evidencije o označavanju proizvoda oznakom „srpski kvalitet” i pravu korišćenja te oznake.Ova uredba odnosi se samo na hranu koja je prerađena, i to poljoprivredne i prehrambene proizvode koji su namenjeni za ishranu ljudi, odnosno proizvode koji su upakovani, označeni, odnosno deklarisani.

VLADA JE DONELA ZAKLJUČAK DA JE SAGLASNA DA REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE IZVRŠI KUPOVINU 51,256,848 kg. MERKANTILNOG KUKURUZA, ROD 2016.GODINE

Kukuruz je domaćeg porekla, u rasutom stanju,mora u svemu da odgovara propisanom standardu SRPS E.B3.516 SRPS i E.B3.516/1 a prema Pravilniku o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutog testa, kao i sa sledećim elementima kvaliteta:do 14% vlage, do 8% lomlljenih zrna, do 2% defektnih zrna, do 2 % nagorelih i popucalih i drugih primesa. Cena merkantilnog kukuruza je 16.5 din/kg sa pdv-om,uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije. Rok za realizaciju kupovine merkantilnog kukuruza je 30.11.2016.god.

SPISAK OVLAŠĆENIH KONTROLNIH ORGANIZACIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLE I SERTIFIKACIJE U ORGANSKOJ PROIZVODNJI ZA 2016. GODINU

Poslove kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2016.godinu obavljaju sledeće kontrolne organizacije: 1) „ORGANIC CONTROL SYSTEM” DOO, Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15/I; 2) „TMS CEE”, Beograd, Rudnička 2; 3) „CONTROL UNION DANUBE” DOO, Beograd, Ohridska 11/2; 4) „ECOCERT BALKAN” DOO, Beograd, Glavna 13M/III; 5) „CENTAR ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA” DOO, Beograd, Zmaja od Noćaja 11; 6) „ECOVIVENDI” DOO, Beograd, Voje Veljkovića 5/III.

PRAVILNIK O DODELI BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA, OPREME I SOFTVERA U 2016. GODINI

Pravilnik o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme i softvera u 2016. godini ( u daljem tekstu: Pravilnik) propisuju se ciljevi, namena sredstava, visina dodele bespovratnih sredstava, pravo učešća i uslovi za učešće na konkursu, obavezna dokumentacija, postupak dodele sredstava, kriterijumi za dodelu sredstava, zaključivanje ugovora sa korisnicima sredstava, obaveze korisnika sredstava,praćenje izvršenja ugovornih obaveza i druga pitanja od značaja za realizaciju Javnog konkursa za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova nabavke mašina, opreme i softvera u 2016. godini (u daljem tekstu: Javni konkurs)

ODLUKU O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA ISPITIVANJE I ZA DODATNO ISPITIVANJE SORTE POLJOPRIVREDNOG BILJA

Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade koju plaća podnosilac zahteva za ispitivanje sorte radi priznavanja sorte poljoprivrednog bilja i za dodatno ispitivanje sorte poljoprivrednog bilja radi provere proizvodne vrednosti sorte.