O B A V E Š T E NJ E o kupovini merkantilne pšenice, rod 2017 godine

U skladu sa Zaključkom Vlade Srbije od 27. juna 2017. godine, obaveštavamo vas da Republička direkcija za robne rezerve (u daljem tekstu: Direkcija) vrši kupovinu do 32.600 tona merkantilne pšenice rod 2017. godine, domaćeg porekla.

Konkurs za bespovratna sredstva za nabavku nove opreme za navodnjavanje u 2017. godini

Uprava za poljoprivredno zemljište, objavila je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme za navodnjavanje u 2017-oj godini. Sredstva za realizaciju ovih radova se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 99.800.000 dinara i u visini učešća do 50% bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA PREMIJU OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINJA

Član 1. Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja programima koji se odnose na unapređenje konkurentnosti koji obuhvataju podsticaje za upravljanje rizicima premije osiguranja useva, plodova, rasadnika, mladih višegodišnjih zasada pre stupanja na rod i životinja (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po pojedinoj vrsti podsticaja i po korisniku.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE OGLASILO JE JAVNI KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PONOVNU UPOTREBU I ISKORIŠĆENJE OTPADA KAO SEKUNDARNE SIROVINE ILI ZA DOBIJANJE ENERGIJE I ZA PROIZVODNJU KESA-TREGERICA ZA VIŠEKRATNU UPOTREBU ZA 2017.G.

(„Službeni glasnik RS”, br. 113/13, 8/14 i 24/16) Na javni konkurs mogu se prijaviti: -operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje, odnosno tretman otpada koji imaju dozvolu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 14/16), -proizvođači plastičnih kesa – tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 µm. Prijave na konkurs primaju se do 31.01.2018. godine.

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA PROIZVODNJU SADNOG MATERIJALA I SERTIFIKACIJU I KLONSKU SELEKCIJU VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 58/17 od 15. juna 2017. godine) Podsticaji za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja obuhvataju: 1) podsticaje za podizanje matičnih zasada predosnovne i osnovne kategorije voćaka, vinove loze i hmelja za kupljene sadnice, uključujući i plaćanja za kupovinu i postavljanje mrežanika sa elementima na matičnim zasadima jabučastog i koštičavog voća i badema i podloge predosnovne i osnovne kategorije, i to u iznosu do 3.000.000 dinara po korisniku (podsticaji za podizanje matičnih zasada); 2) podsticaje za proizvedene sadnice voćaka,vinove loze i hmelja i to u iznosu do 500.000 dinara po korisniku (podsticaji za proizvedene sadnice); 3) podršku programima koji se odnose na nabavku opreme, tehničkih sredstava, biljnog materijala, održanje kolekcija i obavljanja aktivnosti na poslovima sprovođenja tih programa, kao i na projekte sertifikacije i klonske selekcije, čuvanje, umnožavanje i testiranje sadnog materijala i drugo u cilju sertifikacije sadnog materijala i jedne ili više faza fitosanitarne i genetske klonske selekcije voćaka, vinove loze i hmelja, i to u iznosu do 10.000.000 dinara po korisniku -podsticaji za sertifikaciju i klonsku selekciju. Pravo na podsticaje za podizanje matičnih zasada ostvaruje pravno lice i preduzetnik.

P R A V I L N I K O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REGRES ZA PREMIJU OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINJA

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 48/13 od 31. maja 2013. god.) Pravo na korišćenje regresa ima pravno lice,preduzetnik i fizičko lice - nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava koji pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, ispunjava i uslov da je kod društva za osiguranje osigurao: 1) useve i plodove od rizika umanjenja prinosa; 2) rasadnike i mlade višegodišnje zasade pre stupanja na rod od rizika koji su propisani uslovima osiguravajućih društava; 3) životinje od rizika koji su propisani uslovima osiguravajućih društava.Zahtev se podnosi jedanput godišnje za osigurane kulture, odnosno životinje, u dva primerka od 15. juna do 31. oktobra tekuće godine.Ako je fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva zaključilo ugovor o proizvodnji sa organizatorom proizvodnje koji je osigurao useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje u njegovo ime i za njegov račun, to lice podnosi potvrdu izdatu od strane društva za osiguranje kod koga je osiguran, kao i potvrdu o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI UDRUŽENJA GRAĐANA U 2017. GOD. NA TERITORIJI VOJVODINE,ČIJA JE DELATNOST U VEZI S POLJOPRIVREDNOM PROIZVODNJOM

(„Službeni glasnik RS”, br. 51/2009 i 99/2011 – dr. zakoni) Cilj konkursa jeste podrška radu udruženja građana čija je aktivnost usmerena na podsticanje razvoja i unapređivanje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji AP Vojvodine. Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za realizaciju programskih aktivnosti udruženja građana i poboljšanje uslova rada udruženja građana. Sredstva ovog konkursa ne mogu se koristiti za finansiranje troškova organizovanja i održavanja lokalno tradicionalnih manifestacija, kao i izložbi stoke.Pravo na korišćenje sredstava imaju udruženja građana čije je sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine i čija je delatnost u vezi s poljoprivrednom proizvodnjom, a koja su upisana u odgovarajući registar Agencije zaprivredne registre pre 01.01.2017. godine. Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 30.06.2017. godine.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KVALITETU HRANE ZA ŽIVOTINJE

(„Službeni glasnik RS”, broj 54 od 31. maja 2017. godine)U Pravilniku o kvalitetu hrane za životinje („Službeni glasnik RS”, br. 4/10, 113/12, 27/14, 25/15 i 39/16), označene su sve promene u tabeli.

U R E D B U O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2017. GODINI

(„Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16), U članu 5. stav 1. reči: „18.672.453.000 dinara” zamenjuju se rečima: „17.772.453.000 dinara”. U stavu 2. tačka 2) reči: „3.861.128.000 dinara” zamenjuju se rečima: „2.961.128.000 dinara”. Član 3. U članu 8. stav 1. reči: „2.847.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „3.747.000.000 dinara”. U stavu 2. tačka 1) reči: „2.084.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „2.984.000.000 dinara”. U podtački (1) reči: „1.460.500.000 dinara” zamenjuju se rečima: „2.360.500.000 dinara”. U podtački (1) alineja druga menja se i glasi: „– podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 2.210.500.000 dinara, od čega za podršku za investicije za nabavku novih mašina i opreme, kao i kvalitetnih priplodnih grla u iznosu od 600.000.000 dinara, za podršku za investicije za nabavku novih traktora u iznosu od 1.110.500.000 dinara, a za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata u iznosu od 500.000.000 dinara;”. Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.