UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2018. GODINI

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2018. GODINI

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2018. GODINI. U Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini („Službeni glasnik RS”, broj 18/18), u članu 2. stav 2. reči: „21.068.248.000 dinara” zamenjuju se rečima: „20.168.248.000 dinara”. Stav 3. menja se i glasi: „Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu u Razdelu 24, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 24.10 Uprava za agrarna plaćanja, Program 0103 Podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Programska aktivnost/projekat 0002 Ruralni razvoj, Ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su sredstva u iznosu od 5.250.778.000 dinara. U skladu sa Rešenjem o promeni aproprijacije broj: 401-00-2850/2018 od 8. avgusta 2018. godine na Ekonomsku klasifikaciju 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama preneta su sredstva u iznosu 900.000.000 dinara. Ukupna sredstva na Ekonomskoj klasifikaciji 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama iznose 6.150.778.000 dinara, koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom.”.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju programskih aktivnosti udruženja građana u 2018. godini na teritoriji AP Vojvodine, čija je delatnost u vezi s poljoprivrednom proizvodnjom

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju programskih aktivnosti udruženja građana u 2018. godini na teritoriji AP Vojvodine, čija je delatnost u vezi s poljoprivrednom proizvodnjom

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju programskih aktivnosti udruženja građana u 2018. godini na teritoriji AP Vojvodine, čija je delatnost u vezi s poljoprivrednom proizvodnjom

Javni poziv o uslovima za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini 2018

Javni poziv o uslovima za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini 2018

Javni poziv o uslovima za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini 2018. Komisija za davanje saglasnosti na investicioni plan uz predlog mera za realizaciju zakupa u postupku ostvarivanja prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta, obrazovana Rešenjem ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, objavila je danas, 14. avgusta 2018. godine, Javni poziv o uslovima za ostvarivanje prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Republike Srbije i dokumentaciji koja se dostavlja uz Zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa. Poziv je raspisan u skladu sa odredbama Uredbe o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa, kriterijumima za utvrđivanje visine zakupnine za pravo prvenstva zakupa, kao i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtev za ostvarivanje prava prvenstva zakupa („Službeni glasnik RS”, broj 30/18).

PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O OPŠTIM I POSEBNIM USLOVIMA HIGIJENE HRANE U BILO KOJOJ FAZI PROIZVODNJE, PRERADE I PROMETA

PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O OPŠTIM I POSEBNIM USLOVIMA HIGIJENE HRANE U BILO KOJOJ FAZI PROIZVODNJE, PRERADE I PROMETA

PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA O OPŠTIM I POSEBNIM USLOVIMA HIGIJENE HRANE U BILO KOJOJ FAZI PROIZVODNJE, PRERADE I PROMETA. U Pravilniku o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa („Službeni glasnik RS”, broj 72/10), u članu 2. posle tačke 1) dodaje se nova tačka 1a), koja glasi: ,,1a) klice jesu proizvodi dobijeni klijanjem semenki i njihovim razvojem u vodi ili drugom medijumu, ubranim pre razvoja pravih listova i predviđenih da se jedu celi, zajedno sa semenkom;ˮ. Posle tačke 6) dodaje se nova tačka 6a), koja glasi: ,,6a) proizvodna partija (semena) klica jeste količina klica ili semena namenjenog proizvodnji klica, istog taksonomskog naziva, koja se otprema iz istog objekta, na isto odredište, istog dana. Jedna ili više serija mogu činiti pošiljku. Semenke različitih taksonomskih naziva koje su pomešane u istom pakovanju i za koje je predviđeno da klijaju zajedno, takođe se smatraju jednom proizvodnom partijom;ˮ

Ministarstvo poljoprivrede donelo je NACIONALNI PROGRAM  RURALNOG RAZVOJA OD 2018. DO 2020. GODINE

Ministarstvo poljoprivrede donelo je NACIONALNI PROGRAM RURALNOG RAZVOJA OD 2018. DO 2020. GODINE

Ministarstvo poljoprivrede donelo je NACIONALNI PROGRAM RURALNOG RAZVOJA OD 2018. DO 2020. GODINE. U Republici Srbiji je tokom nekoliko poslednjih godina usvojen veliki broj dokumenata, strategija, zakona, kao i podzakonskih akata, kojima se regulišu značajna pitanja koja se odnose na razvoj poljoprivrede i ruralnih područja. Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RSˮ, br. 41/09, 10/13 - dr.zakon i 101/16) predstavlja pravni osnov za donošenje višegodišnjih planskih dokumenata u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Navedeni zakon propisuje donošenje Nacionalnog programa ruralnog razvoja za programski period koji ne može biti duži od sedam godina, u svrhu realizacije strateških ciljeva propisanih Strategijom poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014 - 2024. godine („Službeni glasnik RSˮ, broj 85/14).

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA INVESTICIONI PLAN UZ PREDLOG MERA ZA REALIZACIJU ZAKUPA U POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA INVESTICIONI PLAN UZ PREDLOG MERA ZA REALIZACIJU ZAKUPA U POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA INVESTICIONI PLAN UZ PREDLOG MERA ZA REALIZACIJU ZAKUPA U POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA PRVENSTVA ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA. 1. Obrazuje se Komisija za davanje saglasnosti na investicioni plan, uz predlog mera za realizaciju zakupa, u postupku ostvarivanja prava prvenstva zakupa poljoprivrednog zemljišta, u sastavu: 1) Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; 2) Siniša Mali, ministar finansija; 3) Goran Knežević, ministar privrede; 4) Dragan Milić, posebni savetnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; 5) Nenad Katanić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Republičke robne rezerve objavljuju OBAVEŠTENJE o razmeni semenske za merkantilnu pšenicu

Republičke robne rezerve objavljuju OBAVEŠTENJE o razmeni semenske za merkantilnu pšenicu

Republičke robne rezerve objavljuju OBAVEŠTENJE o razmeni semenske za merkantilnu pšenicu. U cilju pomoći primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji , Vlada Republike Srbije je na predlog Republičke direkcije za robne rezerve, donela Zaključak 05 br: 339-6926/2018-1 od 30. jula 2018. godine, kojim je dala saglasnost da se za potrebe jesenje setve, izvrši naturalna razmena sertifikovane semenske pšenice za merkantilnu pšenicu roda 2018 i 2019 godine. Razmena će se vršiti, sa - fizičkim licima – nosiocoma aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava - ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve. - zemljoradničkim zadrugama koje su registrovane u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica. - ostalim pravnim licima koja su registrovana u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica. Paritetni odnos kod razmene semenske za merkantilnu pšenicu roda 2018. i 2019. godine je sledeći: 1 kg semenske pšenice za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2018. godine. 1 kg semenske pšenice za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2019. godine.