OBAVEŠTENJE O KUPOVINI MERKANTILNE PŠENICE ROD 2019. GODINE

Republička direkcija za robne rezerve (u daljem tekstu: Direkcija) vrši kupovinu do 25.500 tona merkantilne pšenice rod 2019. godine, domaćeg porekla.

Kupovina merkantilne pšenice vršiće se posredstvom Produktne berze AD, Novi Sad, od:

  1. fizičkih lica – nosilaca registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava,

  2. zemljoradničkih zadruga i

  3. skladištara koji sa Direkcijom imaju zaključen ugovor o skladištenju, čuvanju i obnavljanju merkantilne pšenice.

 

Poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge i skladištari moraju imati gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS“, broj 17/13, 102/15, 6/16 i 46/17, 44/18 – dr. zakon, 102/18 i 6/19), a nalazi se u aktivnom statusu.

Zemljoradničke zadruge iz stava 1. ove tačke moraju biti registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: