Pravilnik o izmeni Pravilnika o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja

U Pravilniku o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja („Službeni list SFRJˮ, br. 47/87, 60/87, 55/88 i 81/89  „Službeni list SRJˮ, br. 16/92, 8/93, 21/93, 30/94, 43/96, 10/98, 15/01, 58/02, 23/09 i „Službeni glasnik RSˮ, br. 23/09,  64/10 i 72/10 i 34/13), u Metodama ispitivanja semena i normama kvaliteta semena, koje su odštampane uz Pravilnik o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja i čine njegov sastavni deo, u tački 7. u tabeli 12 u odredbi 12.1. redni broj 66 u koloni broj 10 broj: „75ˮ zamenjuje se brojem: „70ˮ.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: