Razmena pasulja i pirinča radi obnavaljanja postojećih zaliha

Republička direkcija za robne rezerve oglašava prikupljanje pismenih ponuda za Razmenu pasulja i pirinča radi obnavaljanja postojećih zaliha. Predmet oglasa: razmena belog, šarenog pasulja i belog glaziranog pirinča , zaodgovarajuću količinu pasulja i pirinča iz poslednjeg mogućeg roda, radi obnavljanja postojećih zaliha. 

Uslovi koje mora da ispunjava ponuđač:
1. Pravo na učestvovanje u javnom pozivu imaju pravna lica koja su registrovana kod nadležnog organa odnosno upisana u odgovarajući registar.
2. Pravna lica iz prethodnog stava, koja nemaju finansijska dugovanja i koja nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Republičkom direkcijom za robne rezerve.
3. Da imaju implementiran i sertifikovan NASSR sistem bezbednosti hrane - za pakovanje, skladištenje i promet prehrambenih zrnastih proizvoda, sistem upravljanja bezbednošću hrane- ISO 22000, kao i standard za bezbednost i zaštitu na radu- ISO 45001.
4. Da imaju u vlasništvu 1/1, skladišni prostor koji je građevinski i tehnički u funkcionalnom stanju sa ispravnom i funkcionalnom opremom, odnosno da raspolažem sa dovoljnim tehničkim kapacitetom koji je potreban za obavljanje usluga skladištenja, čuvanja, isporuke i prijema predmetnih roba, za potrebe Republičke direkcije za robne rezerve, Beograd.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: