Umanjenje naknade za odvodnjavanje za 50% u 2023. godini

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RSˮ, broj 92/23), koji je stupio na snagu 4. novembra 2023. godine, propisano je da se naknade za odvodnjavanje za 2023. godinu umanjuju za 50% fizičkom licu i preduzetniku - vlasniku, odnosno korisniku zemljišta i objekata na melioracionom području određenom u skladu sa zakonom kojim se uređuju vode, i to:

- zemljišta upisanog u Registar poljoprivrednih gazdinstava;

- objekta upisanog u Centralni registar objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane, ako je istovremeno upisan i u Registar poljoprivrednih gazdinstava;

– objekta upisanog u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo ako je istovremeno upisan i u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

S obzirom na navedeno, što se tiče plaćanja naknada za odvodnjavanje za 2023. godinu, poljoprivrednici će u narednom periodu dobiti nova rešenja u kojima je utvrđen iznos naknade za odvodnjavanje za 2023. godinu, koji će biti dužni da plate u roku od 15 dana od dana dostavljanja novog rešenja za 2023. godinu. Ako poljoprivrednici ne postupe po navedenom rešenju, odnosno, ne plate utvrđeni iznos naknade za odvodnjavanje u ostavljenom roku, na iznos iz tog rešenja će se obračunavati zatezna kamata.

Istim zakonom propisano je da navedena lica počev od 1. januara 2024. godine neće biti obveznici naknade za odvodnjavanje.

Preuzeto sa: http://www.minpolj.gov.rs/